Mobilitati Internationale

Stimati postoctoranzi,

Inainte de a pleca in MOBILITATE INTERNATIONALA,
 Vă rog sa completați dosarul de mobilitati - conform Metodologiei privind stagiile de studiu/cercetare/mobilitate transnațională academică a cercetătorilor postdoctor postată pe siteul proiectului  - acesta trebuie depus  inainte de plecare la mobilitate.
Dosarul va cuprinde:
- formularul tip de inscriere pentru stagiul de
studiu/cerectare/mobilitate transnațională academică postdoctorala (Anexa 1),
- planul de cercetare în care să detalieze obiectivele, activitătile planificate si rezultatele estimate a fi atinse pe durata mobilitătii (redactat într-o limbă de
circulatie internațională și traducerea acestuia), avizat de tutorele ariei tematice (Anexa 2) - scrisoarea de acceptare/invitatie și traducerea acesteia din partea institutiei de primire din Uniunea Europeană (Anexa 3)
- actul aditional al contractul de studii postdoctorale (Anexa 4 pentru postdoctoranzii Academiei de Studii Economice din București și Anexa 4 bis pentru postdoctoranzii universităților partenere)
- dispozițiile de deplasare în străinătate se vor
realiza în cadrul BIROULUI DE RELATII INTERNATIONALE, sala 0122 sau in cadrul departamentelor internationale specifice fiecărei universități partenere

Dosarele postdoctoranzilor Academiei de Studii Economice din București vor fi depuse in format fizic la expertul de mobilități  Prof. Dorel PARASCHIV, sala 0103, și transmise electronic (scanat) la adresa:  international@ase.ro

Dosarele postdoctoranzilor universităților partenere vor fi depuse in format fizic la experții de monitorizare la sălile proiectului și transmise electronic (scanat) la international@ase.ro